Home  | Over ons  | Zorgvraag  | Fotoalbum  | Vacature  | Contact
Thuiszorg
Basiszorg
Nationale Thuiszorg
Ouderenzorg
NCD's (Non-communicable Diseases)
Dementie/ Ziekte van Alzheimer
Kraamzorg
Palliatieve- of Terminalezorg
Psychiatrische Thuiszorg
SZF
Suriname
Thuiszorg

De thuiszorg heeft haar intrede gedaan omdat de moderne cli�nt kiest om als het enigszins kan thuis te worden verpleegd, verzorgd, behandeld of te worden begeleid. De cli�nt wil na ziekenhuisbehandeling professioneel in de thuissituatie worden verzorgd.

Daarom wordt thuiszorg geleverd onder supervisie van een arts,verpleegkundige en of andere deskundige zorgverlener.

Willen wij professionele thuiszorg verlenen dan dient er sprake te zijn van een goede thuissituatie. Het betreft een woonsituatie waar elektriciteit en stromend water aanwezig is. De woning moet beschikken over alle basisvoorzieningen die in een normale woning thuishoren zoals woonruimte,sanitair,kookfaciliteiten en ventilatie. Thuiszorg dient geleverd te worden in een geciviliseerde woonomgeving.

Huishoudelijke verzorging
Onze zorgverlener voert zelfstandig of samen met u alle huishoudelijke taken uit en helpt u bij het organiseren van uw huishouding. Bijvoorbeeld schoonmaken, wassen,strijken,koken en eventueel het halen van boodschappen.

Persoonlijke verzorging;
Onze zorgverlener helpt u bij het opstaan, wassen, douchen, aankleden .
Zo nodig komen we meerdere keren per dag. Bijvoorbeeld om u ook weer te helpen bij het uitkleden en naar bed gaan.

Gespecialiseerde verzorging;
Uw dagelijks leven kan door omstandigheden ontregeld raken.
Gespecialiseerde verzorging helpt u alles thuis weer op orde te krijgen.
Bijvoorbeeld door samen met u structuur te brengen in uw dagindeling.
Een gespecialiseerd verzorgende zoekt samen met u naar oplossingen inzake verpleging en verzorging.

Verpleging;
Door ziekte of een ziekenhuisopname heeft u verpleegkundige zorg nodig. Deze zorg is vaak van korte duur. Bij een chronische ziekte kan verpleegkundige zorg ook langer duren. Onze ziekenverzorgenden en verpleegkundigen helpen u bijvoorbeeld met medicatie, wondverzorging,begeleiding in uw laatste levensfase en verrichten verpleegkundige handelingen bij u thuis. Als het nodig is komen ze ook 's avonds, 's nachts of in het weekend. Verpleegkundige zorg wordt altijd afgestemd met uw (huis)arts of specialist.

Gespecialiseerde Verpleging;
Een speciaal team van verpleegkundigen kan thuis zorgen bieden die tot voor kort alleen in het ziekenhuis mogelijk was. Hierdoor kunt u eerder naar huis. Bijvoorbeeld door de deskundigheid van dit team op het terrein van palliatieve zorg (pijn- en symptoombestrijding) kan iemand die terminaal ziek is ervoor kiezen om thuis te sterven. Uiteraard is deze zorg alleen mogelijk in overleg met uw (huis)arts of specialist.

Ondersteunende begeleiding;
Ondersteunende begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid van de cli�nt te handhaven, hem of haar te helpen bij de integratie in de samenleven en een sociaal isolement te voorkomen. Het gaat om het begeleiden van mensen bij het accepteren van hun persoonlijke leef - en gezondheidssituaties en het bieden van ondersteuning in het dagelijkse leven, zoals zaken regelen, toezicht houden, praktische hulp geven en ondersteunen bij het behoud van vaardigheden.

Activerende begeleiding;
Activerende begeleiding heeft als doel iemands persoonlijk functioneren in gedrag of vaardigheden te veranderen en/of te verbeteren. Hierbij kan het gaan om begeleiding bij gedrag - of psychische problematiek, maar ook om activerende begeleiding bij een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Denk bij activerende begeleiding aan gesprekken, oefeningen en trainingen om gedrag te veranderen. Een ander doel kan zijn de cli�nt te leren omgaan met zijn ziekte, aandoening of stoornis.

Behandeling;
Bij de functie behandeling staat het herstel van een aandoening of het voorkomen van verergering centraal. Een voorbeeld daarvan is een pati�nt die revalideert na een beroerte of de behandeling van een ziekte.

Uitleen van verpleegartikelen:
Zorgverlening in de thuissituatie wordt mogelijk vanwege diverse hulpmiddelen z.a. hoog/laagbedden,toiletstoelen,tilliften,ondersteken, etc. etc. Daarom is een uitleenservice van groot belang
UITLEEN SERVICE VERPLEEG

Verblijf;
Wanneer het niet meer mogelijk is om de cli�nt in de thuissituatie te verzorgen zal de functie verblijf worden ge�ndiceerd. Verblijf betekend dat de cli�nt een therapeutische leefklimaat, een beschermde leef- en woonomgeving of voortdurend toezicht wordt geboden. Onder verblijf vallen de zorg activiteiten: lichamelijke verzorging, huishoudelijke verzorging, maaltijdverzorging, geestelijke verzorging, sociaal-culturele voorzieningen en recreatie.

Psychiatrische zorg in de thuissituatie Suriname;
De psychiatrische zorg in de thuissituatie is een onderdeel van een zorgprogramma t.b.v. alle leeftijdsgroepen van pati�nten met een psychische stoornis met als gemeenschappelijke kenmerk, het verlenen van gespecialiseerde G.G.Z. aan pati�nten in de thuissituatie in samenspraak met de PCS.

Advies, voorlichting en instructie;
Wij hebben gespecialiseerde verpleegkundigen in dienst op het gebied van bijvoorbeeld diabetes, reuma, kanker, hoge bloeddruk, nierproblemen, ouderenzorg en dementie en palliatieve en/of terminale zorg .
Deze verpleegkundigen geven informatie of adviezen die u helpen om met uw ziekte of aandoening om te kunnen gaan.
Met al uw vragen over uw gezondheid of welzijn kunt u bij ons terecht voor een vakkundig advies.

Praktijkondersteuning;
Op verzoek van huisartsenpraktijken en poliklinieken kan door enkele verpleegkundigen van Zon een speciaal spreekuur worden gehouden over: bijvoorbeeld diabetes, kanker, obesitas, hoge bloeddruk.
Als bij u een ziekte of aandoening is geconstateerd, kan u (huis)arts of specialist u doorverwijzen naar dit spreekuur voor informatie, advies en mantelzorgondersteuning.

Mantelzorgondersteuning;
Wie oud, ziek of gehandicapt is krijgt het liefst zorg van iemand uit zijn eigen, vertrouwde omgeving. Dat kan uw partner zijn of een familielid, maar ook uw buurvrouw. Wij noemen dit mantelzorgers. Om te voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt, kan de mantelzorger op haar of zijn beurt een beroep doen op ZON om de zorg tijdelijk over te nemen, om weer nieuwe energie op te doen.

Intensieve thuiszorg:

Zodra het medisch verantwoord is kan er ook in de thuissituatie intensieve zorg worden verleend . Het betreft cli�nten met pathalogische aandoeningen waarvan de prognose voorspelbaar is,post operatieve clienten met geavanceerde apparaten/hulpmiddelen z.a.saturatiemeters,beademingsapparaten, druppelaars, pompen, drains, infuus en CAPD,s. Vervolgens cli�nten met fatale aandoeningen in de terminale fase.

Klachten:

Als u niet tevreden bent over onze zorg, volgen wij een zorgvuldige procedure met een onafhankelijke klachtencommissie. Om zeker te zijn dat u tevreden bent en blijft, doen wij regelmatig onderzoek. Wij vragen u dan hoe u over onze zorg en onze medewerkers denkt. En met deze onderzoeksresultaten verbeteren wij onze dienstverlening.
Klachten